ÇEVRE İZİN VE LİSANS İŞLEMLERİ

 T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, tesislerin Çevreyi Kirletici etkilerini göz önünde bulundurularak çeşitli konularda izin ve lisans almasını isteyebilmektedir. Bu konuda kapsam ve sorumluluklar Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkındaki Yönetmelikte belirtilmiş olup bu yönetmeliği eklerinde bulunan tesislerin ilgili konuda Çevre İzni ( Bir çoğumuzun deşarj izni, emisyon izni gibi isimlerle bildiği ) alması gerekmektedir. Bu kapsamda bölgemizdeki tesislerin özellikle sahip olduğu atık su arıtma tesisleri ve belli ısıl  gücü geçen kazanları için izin alması gerekebiliyor.  Bu konudaki çalışmalar Çevre Görevlisi veya yetkili Çevre Danışmanınızın yönlendirmesi ve ilgili kurumlarla iletişim kurması ile yapılabilmektedir. Bu izin konularından muaf olmanız durumunda yine danışmanınız aracılığıyla gerekli muafiyet belgelerinin temini sağlar.

ÇEVRE MEVZUATI UYGULAMALARI

Çevre konusu Türkiye´de gelişmekte ve son zamanlarda revaçta olan bir konu olması sebebiyle dinamik olarak Çevre Mevzuatı bünyesinde yeni yönetmelikler gündeme gelmekte, eski yönetmelikler değişebilmektedir. Çevre danışmanınız bu yönetmeliklerin takibini yapıp sizleri yapmanız gerekenler konusunda bilgilendirecek, doğru uygulamalar ile ilgili olarak yönlendirecek, yanlış uygulamalar hakkında ise sizleri uyaracaktır.

 ATIK YÖNETİMİ

Tesislerin Çevre Mevzuatı açısından en çok üzerinde durması gereken konulardan birisi de atık yönetimidir. Her atığın ( ambalaj atıkları, katı organik atıklar, bitkisel atık yağlar, madeni atık yağlar, tehlikeli atıklar, tıbbi atıklar …vb ) uygun şekilde toplanıp, türüne göre uygun şekilde biriktirilip, uygun zaman aralıklarında ve konusunda lisanslı firmalara teslim edilmesi gerekir. Bu atıkların bazıları için T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan internet tabanlı yazılımlarda bildirim yapılması ve resmi kurumlarla iletişime geçilmesi gerekebilmektedir. Bu konuda Çevre Danışmanınız sizlere yön gösterecek, atıkların toplanmasından, bertaraf edilip bildirimine kadar sizlere yardımcı olacaktır.

 PERSONEL ÇEVRE EĞİTİMLERİ

Tesislerde çalışan personel her zaman Çevre ile ilgili bilgi birikimine sahip olmayabilir. Belki de tesislerde bu konudaki en büyük sorunlardan birisi de budur. Her şeyiyle uygun bir sistem oturtmaya çalışan tesislerin, çoğu zaman personelinin yeterince önemsememesi sebebiyle bu sistemleri kurma çabalarının yerine ulaşmadığı görülebilmekte. Bu konuda her şeyden önce eğitimin gerekli olduğu da bir gerçek. Çevre danışmanınız aktif olarak departmanlara göre personelinizin özellikle atık yönetimi ve Çevre duyarlılığı konusunda nasıl hareket etmesi gerektiği ile ilgili olarak yapacağı eğitimlerle bilgilendirecektir. Bununla birlikte genel eğitimlerle personelinizin çevre bilincini açık tutmakta yardımcı olacaktır.

FİRMALARLA İLETİŞİM

Çevre yönetimi ile ilgili olarak birçok  zaman farklı konularda çeşitli firmalarla çalışmanız gerekebilir. Atık türüne göre çeşitli atık toplama firmaları, atık bertaraf firmaları, ölçüm ve analiz firmaları gibi kuruşlarla…  çalışmanız gerektiği zamanlarda, Çevre danışmanınız bu firmalardan ilgili konuda teklif toplayıp, yeterlilikleri ve belgelerini sorgulayacak ve sizlerin karar vermesinde yardımcı olacaktır.

İÇ DENETİM

Tesisinizde Çevre danışmanınız tarafından belirli aralıklarla İç Denetim yapılacaktır. Bu denetimler ile birlikte tesisinizin Çevre Mevzuatı´na göre durumunu görebilir, yapılabilecekler hakkında fikir edinebilirsiniz.

ÇEVRE DANIŞMANLIK DEPARTMANINDAN

Tesislerin Çevre konusuna özen göstermeleri gerektiği ve AB uyum yasaları çerçevesinde bu konuya daha çok özen göstereceği artık ortadadır. Çevre Danışmanlık Hizmeti de bu sürecin bir parçasıdır. Yönetmeliklerde geçen bazı işletmelerde bu hizmeti almak, Çevre Görevlisi istihdam etmek veya Çevre Yönetim Birimi oluşturmak zorunlu olsa da bu işin zorunluluktan daha çok günümüzde artık bir ihtiyaç olduğunu düşünmekteyiz. Çünkü bilindiği üzere Çevre ile ilgili konular genelde konuya yatkın olduğu düşünüldüğünden otellerde Teknik Müdürlere veya Kalite Yöneticilerine verilmektedir. Ancak şu da bir gerçektir ki, bir kişi ne kadar çok konu ile ilgili çalışıyorsa verimi ve hizmet kalitesi o kadar azalır. Bu sebeple belli konuları, konusunda daha ilgili kişilere veya firmalara vermek işletmeler için daha profesyonel çözümleri de birlikte getirecektir. 

Çevre Danışmanlık Hizmeti ile birlikte yukarıda ayrı ayrı anlatılan konularda işletmenize yardımcı olunacak ve bununla birlikte  Çevre Mevzuatı açısından daha düzenli  ve sürdürülebilir bir sistem kurulmuş olacaktır.

Alanya Çevre Laboratuvarı Müh. Tic. Ltd. Şti. olarak otellerin ihtiyaç duyduğu birçok konuda çalışmaktayız. Çevre Danışmanlık Hizmeti ile birlikte otellerin ihtiyaç duyabileceği su, kullanma suyu, havuz suyu analizleri, mikrobiyolojik analizler, gıda analizleri, gürültü ölçümleri…vb gibi konularda hizmet vermekteyiz.

Piyasada bu konuda çok düşük fiyat teklifleri sunup, otelden aylarca para almasına rağmen tesise uğramayan firmalar olduğu bilinmektedir. Yani bazı firmalarla sadece kağıt üzerinde yükümlülük yerine getirilsin diye anlaşmalar yapılabilmektedir. Çevre Danışmanlığı ile ilgili amaç işletmelere danışman bir firmaya para vermesini sağlamak değil,  tesislerin çevre açısından daha bilgili hareket etmelerini sağlamak ve düzen getirmektir.  Kaldı ki bu tür firmalardan resmi kurumların da haberleri vardır. Bizim önerimiz, bu konuya önem vermeniz hâlinde mümkünse Çevre Mühendisi istihdam etmeniz, eğer o olmazsa ortak fayda altında konuya önem veren, birlikte çalışabileceğiniz bir Çevre Danışmanlık Firması ile anlaşmanızdır.

Yukarıda anlattığımız hizmetler ve Çevre Danışmanlığı ile ilgili daha ayrıntılı bilgi almak isterseniz aşağıda bulunan iletişim bilgilerinden bize ulaşabilirsiniz.

İLGİLİ MEVZUAT VE İLGİLİ MADDELER

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDAKİ YÖNETMELİK

                Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler

                MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler, çevresel etkilerine göre aşağıdaki biçimde sınıflandırılmıştır.

                a) Çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler (Ek-1 Listesi)

                b) Çevreye kirletici etkisi olan işletmeler (Ek-2 Listesi)

                (2) Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmelerin, çevre izni veya çevre izin ve lisansı alması zorunludur.

Çevre izin veya çevre izin ve lisansına e-başvuru dosyasının hazırlanması ve sunulması

                MADDE 6 – (1) Çevre izin veya çevre izin ve lisansı başvurusu çevre yönetim birimi, istihdam edilen çevre görevlisi ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları tarafından yapılır.

ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ

             Denetime tabi tesisler veya faaliyetler

             MADDE 5 – (1) Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan tesis veya faaliyetler çevre denetimi kapsamındadır.

             Denetime tabi tesislerin veya faaliyetlerin yükümlülükleri

             MADDE 6 – (1) Denetime tabi tesis veya faaliyetler;

             a) Geçici 1 inci maddede belirtilen süreler içinde tesis veya faaliyetler, en az üç çevre görevlisinden oluşan çevre yönetim birimi kurmak ve/veya çevre görevlisi çalıştırmak veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş firmalardan bu amaçla çevre yönetim hizmeti satın almakla,

             b) İlgili mevzuat kapsamında gerekli ölçüm ve analizleri, Bakanlığa ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş özel veya kamu kurum ve kuruluşların laboratuvarlarına yaptırmakla,

             c) Denetim sırasında çevre denetim görevlisinin tesis veya faaliyetlerin alanlarına girmesini, güvenliğini ve denetim için gerekli görülen personel ve her türlü ekipmanı sağlamakla,

             ç) Çevre denetim görevlisinin gerekli gördüğü hallerde ve/veya itiraz durumunda ölçüm ve analizlerin giderlerini karşılamakla,

             d) Denetim sırasında çevre mevzuatı kapsamında istenilen bilgi ve belgeleri öngörülen sürede ve eksiksiz olarak sağlamakla,

             e) Yıllık iç tetkik programları düzenlemekle ve kendi faaliyet alanına uygun niteliklere sahip bir çevre görevlisi veya çevre yönetim birimi aracılığı ile tesis içi tetkikin faaliyet veya tesisin çalışma ömrü süresince en az yılda bir defa yapılmasını sağlamak, iç tetkik ve analizlerin sonuçlarını dosyalamak ve beş yıl süre ile muhafaza etmekle,

             f) Çevre yönetimi hizmeti konusunda yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından çevre danışmanlığı hizmet satın alımı sözleşmesi yapılması durumunda en geç bir ay içerisinde ilgili valiliğe bildirmekle,

             g) Çevre yönetimi hizmeti konusunda yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarıyla yapılmış olan çevre danışmanlığı hizmet satın alım sözleşmelerinin iptal edilmesi durumunda en geç bir ay içerisinde ilgili valiliğe bildirmekle,

             ğ) Çevre yönetimi hizmeti konusunda yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarıyla yapılmış olan çevre danışmanlığı hizmet alım sözleşmelerinin iptal edildiği tarihten itibaren en geç iki ay içerisinde diğer bir yetkilendirilmiş firma ile yeni bir anlaşma yapmakla veya çevre yönetim birimi kurmak ya da çevre görevlisi istihdam etmekle,

             yükümlüdür.

ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK

                Çevre görevlisi çalıştırma ve çevre yönetim birimi kurma kriterleri

                MADDE 7 – (1) Tesis veya faaliyetlerden;

                a) Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 listesinde yer alan faaliyet veya tesisler, çevre yönetim birimlerini kurmak ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak,

                b) Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-2 listesinde yer alan tesisler, en az bir çevre görevlisi istihdam etmek ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak veya çevre yönetim birimi kurmak,

                zorundadır.

                (2) Organize sanayi bölgeleri yönetimleri bünyesinde, en az bir çevre görevlisinin istihdam edilmesi veya çevre yönetim biriminin kurulması ya da çevre danışmanlık firmalarından çevresel faaliyetlerin yürütülmesi hususunda çevre yönetimi hizmetinin alınması zorunludur.

                (3) Belediyeler, il özel idareleri ve mahalli idare birlikleri veya bunların iştirakleri, Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan tesis veya faaliyetleri çevresel açıdan yönetmek üzere en az bir çevre görevlisi çalıştırmakla veya çevre yönetim birimi kurmak ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından çevresel faaliyetlerin yürütülmesi hususunda çevre yönetimi hizmeti almakla yükümlüdür.

                (4) Sağlık kuruluşları ve hastanelerden, yatak kapasitesi 20 ve üzerinde olanlar en az bir çevre görevlisi çalıştırmak veya çevre yönetim birimi kurmak ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından hizmet almakla yükümlüdür.

·         Sarı işaretli bölüm değişiklik yapılarak yürürlükten kaldırılmıştır ancak benzer maddeler ( ilgili konuda ) aynı gün yayınlanan bir başka yönetmelikte yayınlanmıştır. ( Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkındaki Yönetmelik )